El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sancionat a Espanya amb 15 Milions d’euros i una multa diària de 89.000 euros per no haver adoptat les mesures necessàries per a transposar una Directiva Europea sobre protecció de dades personals a la normativa espanyola.

Parlem de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, recerca, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la qual es deroga la Decisió Marc 2008/977/JAI del Consell.

Els Estats membres havien de transposar aquesta Directiva Europea a la seva normativa interna abans del 6 de maig de 2018, tal com estableix l’article 63 d’aquesta Directiva. No obstant això, avui dia, i gairebé tres anys després de la data límit, Espanya encara no ha transposat aquesta Directiva a la seva normativa interna.

En conseqüència, la Comissió Europea va interposar, davant el TJUE, un recurs per incompliment contra el Regne d’Espanya per no haver transposat la Directiva (UE) 2016/680. Recurs que ha estat resolt en data recent pel TJUE mitjançant la Sentència de 25 de febrer de 2021 (Assumpte C-658/19), la fallada del qual és el següent:

1. Declarar que el Regne d’Espanya ha incomplit les obligacions que li incumbeixen en virtut de l’article 63 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, recerca, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, i a la lliure circulació d’aquestes dades, i per la qual es deroga la Decisió Marc 2008/977/JAI del Consell, al no haver adoptat, al final del termini fixat en el dictamen motivat, les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per a donar compliment a aquesta Directiva i al no haver comunicat, per tant, aquestes disposicions a la Comissió Europea.

2. Declarar que el Regne d’Espanya ha persistit en el seu incompliment al no haver adoptat, en el dia de l’examen dels fets pel Tribunal de Justícia, les mesures necessàries per a transposar al seu Dret intern la Directiva 2016/680 ni haver comunicat, per tant, a la Comissió Europea aquestes mesures.

3. Condemnar al Regne d’Espanya, en el cas que l’incompliment declarat en el punt 1 de la fallada persisteixi en la data en què es dicti la present sentència, a pagar a la Comissió Europea, des d’aquesta data i fins que aquest Estat membre hagi posat fi a l’incompliment declarat, una multa coercitiva diària de 89 000 euros.

4. Condemnar al Regne d’Espanya a abonar a la Comissió Europea una suma a tant alçat de 15 000 000 d’euros.

Com pot veure’s en la part dispositiva de la Sentència, el TJUE declara que Espanya ha incomplit amb les seves obligacions derivades del Dret de la Unió i per això li imposa una sanció a tant alçat de 15 milions d’euros, així com una multa diària de 89.000 euros fins que no transposi la Directiva Europea en qüestió.

Com justifica Espanya aquest incompliment?

Tant en el procediment administratiu previ com en el procediment davant el TJUE España ha reiterat que la transposició de la Directiva 2016/680 estava en curs i que la seva demora es devia a la mena de procediment intern que ha de seguir-se per a transposar la Directiva (mitjançant Llei orgànica) i a la situació institucional que va travessar el país entre la data d’adopció de la Directiva, el 27 d’abril de 2016, i la data d’expiració del termini de trasposició, el 6 de maig de 2018, caracteritzada per diverses dissolucions de les corts, un Govern en funcions i la celebració de noves eleccions.

Quan transposarà Espanya la Directiva 2016/680?

El passat 9 de febrer de 2021, el Congrés va aprovar el Projecte de Llei orgànica de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals, amb l’objectiu de transposar la Directiva 2016/680, i el va remetre a les Corts Generals, sol·licitant que la seva tramitació parlamentària es realitzi pel procediment d’urgència.

Avui, 7 de març de 2021, la Comissió d’Interior debatrà, votarà i emetrà un dictamen sobre l’informe de la ponència i les esmenes a l’articulat sobre el Projecte de Llei orgànica de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament.

El dictamen que elabori la Comissió d’interior haurà de sotmetre’s a debat i votació davant el ple del Congrés requerint per a la seva aprovació, per tractar-se d’una Llei orgànica, el suport de la majoria absoluta de la Cambra abans de continuar la seva tramitació al Senat.

Mentrestant, es continuaran sumant 89.000 euros de multa diària per cada dia que passi sense que s’aprovi definitivament la Llei orgànica que transposarà la Directiva Europea 2016/680.

Si t’ha agradat aquesta entrada, pots consultar entrades anteriors en nostre el nostre Blog o seguir-nos  LinkedInFacebook Twitter.per estar sempre assabentat de les novetats en matèria de protecció de dades personals.

Si necessites assessorament en matèria de protecció de dades, des de Qualgest podem ajudar-te. Contacta amb nosaltres i t’oferirem una solució a mesura perquè compleixis amb totes les obligacions exigides en la normativa de protecció de dades.